VrolijkBV Consult - VrolijkBV Fotografie

voor mensen en organisaties

KvK      60113081

Algemene Leveringsvoorwaarden 

  

1. Algemeen
De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen VrolijkBV Consult en opdrachtgevers.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tot zij schriftelijk zijn aanvaard.

2. Grondslag offertes
Offertes van VrolijkBV Consult zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden heeft verstrekt. VrolijkBV Consult zal de door haar verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd, tenzij VrolijkBV Consult en de opdrachtgever vóór het begin van de uitvoering van de opdracht overeenstemming bereiken over het te behalen resultaat en tussen partijen vaststaat dat die niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is.

3. Terbeschikkingstelling van informatie
Om de uitvoering van de opdracht goed en volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig, zoals weergegeven staat in de offerte of conform de planning van de werkzaamheden zoals die na opdrachtverlening is overeengekomen, alle documenten en gegevens die VrolijkBV Consult nodig heeft.

4. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door VrolijkBV Consult geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5. Tarieven en kosten van de opdracht
Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven of daarin zijn begrepen de wettelijke BTW, reis- en verblijfkosten, (indien van toepassing) en andere opdrachtgebonden kosten.

6. Betalingsvoorwaarden
De kosten zoals vermeld in de offerte, worden volgens een aangegeven schema in de offerte of/en de opdrachtenbrief in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na declaratiedatum.
Na die vervaldatum wordt de wettelijke rente in rekening gebracht zonder dat ingebrekestelling is vereist.

7. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoeding beïnvloedt, zal VrolijkBV Consult dit de opdrachtgever onverwijld melden.
Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal VrolijkBV Consult de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

8. Afsluiting opdracht
De opdracht is afgesloten zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever VrolijkBV Consult hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

9. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Partijen kunnen de overeenkomst slechts schriftelijk en gemotiveerd opzeggen met inachtneming van een gezamenlijk vooraf afgesproken opzegtermijn.

VrolijkBV Consult behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties tot de einddatum van de overeenkomst verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld.

10. Vertrouwelijkheid
VrolijkBV Consult is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. VrolijkBV Consult zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

11. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat VrolijkBV Consult voor zijn werkzaamheden in die opdracht heeft ontvangen.

12. Toepasselijk recht
Op deze algemene leveringsvoorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.